Hvervet som medlem af bestyrelsen inkl. formanden er ulønnet, dvs. at bestyrelsen udfører frivilligt arbejde. Afdelingen betaler dog rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde som fx forplejning ved bestyrelsesmøder, kontorartikler, med videre. Bestyrelsen aflægger regnskab for disse udgifter på det ordinære afdelingsmøde i foråret.Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt påser, at der er god orden i afdelingen i samarbejde med ejendomskontoret og KAB's administration. 

Afdelingsbestyrelsen har ikke administrative beføjelser eller arbejdsgiveransvar over for ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte driftsbudget træffe beslutning om:


  • hvilke vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt fornyelser, selskabets ledelse skal lade udføre i afdelingen.
  • drift og brug af beboerlokalet i afdelingen.
  • etablering af fritidsaktiviteter, arrangementer og lignende i afdelingen for beboere.


Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, og kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der hører under afdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere.

Nedlægger afdelingsbestyrelsen sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt.

Copyright © Brumleby - All Rights Reserved www.brumleby.dk

Denne side benytter cookies. Læs mere

Læs mere
Godkend