Referat: Beboermøde – september 2015

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297

Beboermøde i Brumleby – Mandag den 28. september 2015 i Kostalden

Tilstede var beboere fra 33 husstande. Herudover gæster: Lars Anthonisen (ejen­domskontoret), Viggo Børsting og Ragavan Rudran (KAB). Fra Bestyrelsen Sara Haugesen (diregent), Hanne Tennes, Ulla Munch-Petersen, Gitte Dalgaard (referent), Nina Winther Overby, Lone Paridon Henriksen og Marie Buss.

Dagsorden:

  1. Velkomst og valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg og referent
  3. Fremlæggelse af driftsbudget 2016, herunder fastsættelse af husleje
  4. Beretning fra grupperne
  5. Beretning fra Bestyrelsen
  6. Behandling af indkomne forslag

1. Forslag om mellemstore kompostanlæg i Brumleby
2. Forslag om lys i cykelskur mod blok F
3. Forslag om vaskekælder i blok N
4. Forslag om Kostalden og flygtningehjælp
5. Forslag om forbud mod uautoriseret færdsel på tage
6. Diskussion om betingelser kolonihaverne.
7. Eventuelt

Ad 1) Velkomst og valg af dirigent:
Bestyrelsesmedlem bød på Bestyrelsens vegne forsamlingen velkommen til beboermøde 2015. Hun fortalte, at bestyrelsens havde indstillet hende til ordstyrer  – hun blev valgt med applaus.

Ad 2) Valg af stemmeudvalg og referent
Dirigenten konstaterede at beboermødet var lovligt varslet og indkaldt, så for­samlingen var beslutningsdygtig. Herefter indstillede hun drifts­lederen og ejendomsmester til stemmeudvalg og et bestyrelsesmedlem som referent. Alle blev valgt med applaus.

Ad 3) Fremlæggelse af driftsbudget 2016, herunder fastsættelse  af  husleje.

Økonomimedarbejder fra KAB gennemgik budgettet jvf. det omdelte budget. Den allerede varslede husleje stigning for næste år, hovedsageligt er afhængig af de upåvirkelige udgifter, såsom ejendomsskatter til Københavns Kommune. Man må maksimalt opkræves 7% i ejendomsskat, og Brumleby opkræves 6.5 %. Næste års husleje stigning, bliver på 1.5%, svarende til 16,37 kr./m2, denne stigning følger de udgiftsstigninger, der måtte være. Der var spørgsmål om hvordan vi fastsætter Brumlebys kvadratmeter pris, og hvad den aktuelt er. Han oplyste, at m2 prisen i 2016 ligger på 1133 kr/m2, mod nuværende 1098 kr/m2. Brumlebys udgift til vand er steget med 31.000 kr. Der blev spurgt om det er meget eller lidt i forhold til andre boliger. KAB kan ikke umiddelbart svare på dette, da man ikke på forhånd kender udgiften for næste år.

Driftlederen supplerede omkring planlagt vedligeholdelse og fornyelser. Udgifter til renhold er en del af de adfærdsafhængige udgifter, der viser et repræsentativt udsnit af nogle af de opgaver der ligger og venter. Det dækker blandt andet over udgifter til storskrald og genbrugspladsen – vores nuværende håndtering er ikke god nok. Flere beboere supplerede og mener vi kan gøre det bedre i forhold til vores håndtering af storskrald. Han forklarer, at der skal findes tiltag der bedst muligt begrænser tilgang af affald udefra. En beboer ønsker opklaret, om genbrugspladsen også benyttes af erhvervslejemål. Det gør den ikke.

Driftslederen informerer om at Brumleby på sigt skal have hegnsstolper af et mere ædelt træ, der holder i flere år, eller malede stålstolper hvor der i dag er hængsler. ”Grøn pleje” er en separat stor post i vores budget, da Brumleby er pålagt servitutter for hvordan dele af vores grønne områder skal holdes. Træfældning hører under budgetposten ‘Grøn pleje’.

Mht skorstene har opgaverne ligget lidt stille, men KAB er ved at få et overblik. En beboer spurgte om vi slippe af med skorstenene? Det kan vi ikke, da en fredning gælder fra det øjeblik den træder i kraft. En beboer nævner problemer med en skorsten i Blok R, hvordan løses den slags problemer? Driftslederen oplyser, at arkitekter og teknikere ikke altid er fuldt enige, men han er i dialog med Kulturstyrelsen i forhold til fredning og sammenholdt med den ultimative løsning af båndet omkring skorstenene skal der vægtige grunde til.

Der er sat 650.000 kr. af til bygningsvedligehold. KAB vil efterhånden overgå til ”nødvendigt vedligehold”, også kaldet ”efter behov vedligehold” fremfor det vi har i dag, ”successivt vedligehold”.  I dag vedligeholdes murværk i hver blok hvert 5. år. Beboer spørger hvorledes KAB vil sikre, at de ikke overser et nødvendigt reparationstiltag. Driftslederen svarer; 1) KAB lægger en strategi sammen med den nuværende bestyrelse og 2) KAB har erfaring for at beboere gør opmærksom på det såfremt det ikke bliver gjort. Man kan ikke sænke standarden for vedligeholdet, da Brumleby vil blive pålagt efterregning. Men da det er en relativt ny metode vil KAB tilstræbe god dialog med beboerne og Vedligeholdelsesgruppen. Plan gælder også vaskehusene.  Metoden vil sikre et højere niveau af vedligehold og samtidig spare Brumleby penge.

En beboer spurgte til om KAB benytter det rette værktøj/materialer når det sket vedligehold så vi sikrer, at vi ikke får vand i konstruktionen og omkring vinduerne? KAB forklarer, at det gør de, og når der er tale om vægpudsning med de korrekte materialer, trænger vand ikke ind.

En beboer spurgte til hvor ofte vinduer udskiftes. De skiftes når det er nødvendigt, og udgiften hertil hører under bygningsdelen, ikke driftsbudgettet. Beboerne må ikke selv skifte vinduerne. Hvis vi ønsker forsatsvinduer er proceduren beskrevet i Brumleby Vedligeholdelses- og udviklingsmanual på s 27. Manualen er at finde på Podio, samt på Ejendomskontoret.

Nyt låsesystem er undervejs. En plan for økonomisk- og produktmæssige udførelse af projektet er i gang i samarbejde med vedligeholdelsesgruppen.

Genbrugspladsen (storskrald) får kommentarer fra flere beboere. Håndtering er under al kritik og affald smides tilfældigt. Beboerne efterlyser bedre overblik – eventuelt en løsning med et tag, en hæk el. lign. Der indgår mange overvejelser ift. hvilket anlæg, vi skal have. Ex skal afgrænsning projekteres da vi har ikke mulighed for et kæmpe anlæg eller nedgravede stationer, da Københavns Kommune ikke vil tillade det i Brumleby. Vedligeholdelsesgruppen har allerede arbejdet med dette i over et år og de tager nævnte forslag med i det fortsatte arbejde.

En beboer oplyser at deres vand tager lang tid om at blive varmt. Det er et driftsspørgsmål der skal udbedres og opfordrer til at sende en mail til ejendomskontoret. Ek-brumleby@kab-bolig.dk

Spørgsmål til KAB: er Brumlebys nuværende anlæg normeret til vandbesparing?  KAB ser i øjeblikket på et kalkbehandlingsanlæg til Brumleby. Vores vand er karakteriseret ”hårdt”.  Det betyder tilkalkning af rør og installationer i ferskvandsforsyningen, blandingsbatterier, husholdningsmaskiner og på fliser og gulvflader. Det er muligt at montere en afkalkningsenhed på den fulde vandforsyning til hele ejendommen som kan nedbryde overfladespændingen i kalk og øvrige mineraler i drikkevandet. KAB ser på anlæg der ikke nedbryder mineraler. Ved dette opnås en meget lavere vedligeholdelsesudgift til vand og varmeinstallationer, samt lavere forurening og vandet bevarer sin smag. Posten er med i budgettet da KAB ikke må anbefale bestyrelsen  tiltag, som ikke er budgetteret.

Herefter gennemgik økonomimedarbejderen henlæggelser – som er vores opsparinger. De gennemsnitlige månedlige udgifter over tid. Hvert år må vi anvende 1/3 af sit overskud til næste års budget, så vi har tilstrækkeligt med midler til dækning af tab ved udlejning.

Vi gennemgik antennebudget, som er udarbejdet sammen med IT-gruppen. I 2004 lånte Brumleby 2.4 mill til anlægget. De sidste afdrag betaler vi i 2017, men allerede 1.januar 2016 nedsættes den mdl. fællesudgift pr. lejemål, fra nuværende 113 kr, til 78 kr. I 2017 bliver det også 78 kr, for at kommet helt ned på kun 10 kr. pr måned i 2018. Vi henlægger ikke til anlæg de næste 3 år, da anlægget er tidssvarende. Vi ved endnu ikke hvornår der igen skal henlægges til anlæg. IT-gruppen følger det nøje. De nye tv-priser fra YouSee er ikke tilgængelige endnu og varsles derfor til december.
Derefter blev budgettet for 2016 enstemmigt vedtaget af beboermødet.

Ad 4) Beretning fra grupperne
Dirigenten gav ordet til grupperne i den rækkefølge beretningerne havde i det omdelte materiale.

Den grønne gruppe. Gruppen har afholdt første møde med Lone Van Deurs – læs den skrevne beretning. Du kan møde gruppen på Podio, hvor der vil komme opdateringer.

Rødeskurgruppen Henvises til gruppens beretning, da ingen repræsentanter var til stede. Flere beboere opfordrer gruppen til at tage navnet Alpehytte-gruppen.

IT–gruppen. YouSee kommer ikke med kanalændringer i år, men i februar/marts 2016. IT-gruppen orienterer løbende på Podio. Den 9. februar 2016 slukkes det analoge tv-signal, så har du et ældre TV får du sort skærm. Prisstigninger på tv pakker 2016 fra YouSee bliver omkring 1-2% for Grundpakke og 3% for Fuldpakken. Det er pga. stigninger i ophavsretten. IT Gruppens kontaktperson i bestyrelsen er den webansvarlige. IT-Gruppen vil snarest komme med et forslag til bestyrelsen om en lynsikring af it-anlægget. IT-gruppen opfordrer alle til at få meldt sig ind på Podio. Man kan tage kontakt til webansvarlige Sarahaugesen@gmail.com hvis man endnu ikke er blevet oprettet/inviteret til Podio.

Kolonihavegruppen. Gruppens funktion er pt. at  kontakte haveejere årligt og høre om de fortsat ønsker, at beholde deres haver, samt at justere ventelisten. Den er på 17 – i 2014 blev frigivet en enkelt have. Gruppen fik på Beboermødet 2013 mandat til at inddrage en have såfremt den ikke har været brugt et år.

Konfliktmæglingsgruppen er som altid underlagt tavshedspligten.

Repræsentantskabsgruppen havde intet at tilføje den skriftlige beretning. Der er 2 årlige møder hos KAB.

Foredragskompagniet – beretter om næsten fulde huse ved hvert arrangement og der er flere spændende foredrag på vej.

Vedligeholdelsesgruppen henviser til beretningen. De afholder flere møder årligt med KAB omkring driften og arbejder på projekt med Genbrugspladsen.

Museumsgruppen. Det er Nationalmuseet som styrer renoveringen, men museumsgruppen er med til styregruppemøderne. Alle beboere vil blive inddraget og vist rundt så snart, der er mere at vise frem. Gruppen vil oprette sig på Podio og opdatere løbende.

Dirigenten efterspurgte input fra de resterende grupper, da det ikke var indkommet på skrift.

Aktivitetsforeningen oplyste, at gruppen gerne modtager ansøgninger løbende. I år har de støttet en bondegårdstur, en underskudsgaranti (der dog ikke blev nødvendig) samt vårfesten. Foreningen opfordrer til ansøgninger, da der er flere penge at uddele. Det er et problem, at opslag på plankeværket og i udhængsskabene ofte pilles for hurtigt ned. Pladsmændene fjerner private opslag som hænger på de låger, da træværket har ikke godt at det. Forslag fra beboere om at vi sætter opslagstavler op. Bestyrelsen arbejder videre med det tiltag.

Snedkergruppen vil forsøge at rydde op i værkstedet under blok N og sørge for orden. Man må derfor godt komme og hente sine ting, såfremt man har noget stående.

Hundeforeningen kommer med en enkelt ”røffel” til hundelufterne om at fjerne vovsernes efterladenskaber.

Intet nyt fra koret, børnekoret og børnegruppen.

Ad 5) Orientering fra bestyrelsen
Repræsentant fra bestyrelsens aflagde den korte beretning – der supplerer den lange fra forårets møde. Bestyrelsen har konstitueret sig således; formand Lærke Spenner, næstformand Marie Buss, sagfører Gitte Dalgaard, medsagfører Ulla Munch Petersen, webansvarlig Sara Haugesen, arkivar Hanne Tennes, koordinator Nina Winther Overby, referent Gitte Dalgaard, suppleanter Lone Henriksen og Robert Johan Andersen.

Vi har haft rotter i blok O. Bestyrelsen arbejder videre med en human løsning jvf beretningen og opfordrer til ingen smider madaffald på jorden. Beboer i blok N tilføjer, at vi skal være opmærksomme på eventuelt madaffald fra udendørs spisearrangementer og opfordrer til at huske at rydde op! Angiveligt har nogen ”skraldet” mad, der ligger ved genbrugsskuret. Det kan give en fugletilstrømning og rotter. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Bestyrelsen hører til kendskabet til skybrudssikringen. Mange kender proceduren og alle blokrepræsentanter er informeret. Ved blok N er der sandsække, der ligger i genbrugsskuret ud for blok N.

Bestyrelsen har besluttet at opsætte en ”Bestyrelsespostkasse” for at sikre god kommunikation bestyrelsen og beboere imellem. Her kan bestyrelsen kontaktes. Postkassen hænger ved døren på Pladsmandskontoret. Info kommer på Podio. Flere i salen tilkendegiver, at de synes det er en god ide. Sara opfordrer grupperne til at melde sig på Podio – skriv til Sarahaugesen@gmail.com for assistance.

Bestyrelsen har fastlagt nogle målsætninger for arbejde i de kommende år: 1) færre konflikter i Brumleby, 2) grønne, miljøvenlige værdier, herunder det visuelle helhedsindtryk i udarbejdelsen af plan for de grønne områder. Beboer opfordrer bestyrelsen til også at have fokus på udseendet mellem blokkene, således der ikke bliver fyldt med sofaer og diverse. Dette noterer bestyrelsen sig. Bestyrelsen vil komme med 3 tiltag, der kan styrke livet mellem blokkene. 4) kommunikation og gennemskuelig udlejning så regler bliver klare. Det er et område beboerne typisk har mange spørgsmål til, og vi arbejder en del med bytte, fremleje og ulovlig fremleje, forklarer Bestyrelsen.

Bestyrelsen har modtaget tilbud til hjertestarter fra KAB. Dette vil blive behandlet snarest.

Brumlebys maskinpark er overgået til el. Ejendomsmesteren bemærker, at de er klar over en af disse larmer.

Mandskabet på Pladsmandskontoret er ændret. Det er KAB der har ansvaret for dette. Tidligere gårdmand er fratrådt sin stilling og ansat i en anden KAB-afdeling. Edvin overtager den primære opgave med de grønne arealer. KAB slår snarest en stilling op som driftsleder-assistent og indtil da er der vikar på. På grund af de mange nye lovkrav til driften skal Ejendomsmester afrapportere digitalt og hvilket medfører nye krav til personalet. Beboer opfordrer til KAB ansætter en medarbejder med faglig viden om træer, græs mv. Bestyrelsen har udpeget en beboer til at deltage ved alle ansættelsessamtaler.  Den grønne gruppe, oplyser, at den tidligere formand er i gang med at se på en opdatering af de to ældre udmærkede ”grønne manualer”, forfattet af Lone van Deurs i hhv 1995 og 2002. Her vil opgavefordelingen på pladsmandskontoret være klar og tydeligt.

Dirigenten spørger om beretningen kan tages til efterretning. Ja, enstemmigt vedtaget.

Ad 6) Behandling af indkomne forslag:

1. Forslag om mellemstore kompostanlæg i Brumleby

Forslaget stilles af 7 beboere. De ønsker flere mindre kompostanlæg til blade og små grene, der tager hensyn til pindsvin og er noget helt andet end de grønne køkkenaffalds beholdere vi har flere steder i Brumleby. Flere spørgsmål til gruppen: placering af anlæg, mængden af jord som kompost det vil give, pris mm. Gruppen får ros for initiativet, forslaget udgår, da gruppen arbejder videre med konkret forslag.

2. Forslag om lys i cykelskur mod blok F

Der kommer lys i begge rum mod blok F. Bestyrelsen og pladsmandskontoret tager stilling til valg af løsning. Afstemning: 52 for 2 imod 14 blanke.

3. Forslag om vaskekælder i blok N

Forslagsstiller var ikke til stede grundet arbejde. Beboerne diskuterede for og imod. Forslagsstiller skal tale med Aktivitetsforeningen om plads: Ismejeri har ting, der skal være aflåst. Vaskekælderen skulle iflg forslaget være for både blok N og blok F. Der skal også tages højde for mulige fugtproblemer. Beboer fra blok N oplyser at dem han har talt med synes at det lyder som en god ide. N har på nuværende tidspunkt vaskeordning i blok L og en enkelt har en lejet maskine. Beboer som står for ordningen i blok N er nervøs for skybrud og manglende forsikringsdækning ved egen løsning. Blok F vasker i blok G, der også i dag lægger vaskehus til flere beboere fra blok N. Driftslederen oplyser at der skal etableres en tvangsudluftning, gulvafløb og skybrudssikring og det vil koste ml. 15.000- 25000. Det er et ret højt beløb, hvis det kun er forslagsstiller og få beboere som ønsker ordningen.

Forslagsstiller opfordres til at indkalde til møde med relevante beboere i blokken og konkretisere sit forslag.

Afstemning: Ja 0, Nej 22, Blankt 44

4. Forslag om Kostalden og flygningehjælp

Forslagstillerne forklarer, at de gerne vil kunne tilbyde flygtninge på rejse gennem Danmark et hvil og et måltid varm mad. På sigt kommer der flere flygtninge, som har brug for hjælp. Beboermødet synes det er et rigtig godt forslag, der dog skal præciseres.

Forslag der sættes til afstemning: Vi står nu i en krisesituation og vil derfor gerne anmode om muligheden for at bruge Kostalen og/eller Ismejeriet midlertidigt som varmestue og til bespisning til flygtninge i de perioder hvor behovet foreligger. Lokalerne udlånes vederlagsfrit. Arrangørerne kontakter bestyrelsen før hvert arrangement og står for oprydning og rengøring. Det kan lade sig gøre hvis Kostalden og/eller Ismejeriet ikke er udlejet – information om dette fås hos vores ejendomsmester.

Afstemning: Ja 58, blankt 6, nej 2

En anden beboer vil høre om mulighed for at låne Kostalden til arrangement med Venligboerne. Beboeren opfordres til at kontakte bestyrelsen i den forbindelse.

5. Forslag om forbud mod uautoriseret færdsel på tage

Der var ikke så meget at tilføje det skrevne forslag. Ordlyden ændres dog til ”uautoriseret færdsel” af hensyn til håndværkerne og personale. Forbuddet skrives ind i Husorden.

Afstemning: Ja 46, blank 16, nej 4.

6. Diskussion om betingelser kolonihaver

En beboer pointerer at flere haver ikke bliver brugt eller holdt. Der burde være en regel om man skulle klippe sin hæk og slå sit græs, og holde træer nede så det ikke tager lys. Nogle steder ligger der gamle møbler. Beboermødet giver opbakning til fornyet diskussion om kolonihaverne. Dog er det svært at afgøre, hvad der er pænt. Brumleby har tradition for ikke at blande sig i havehold. Der er et forslag til Kolonihavegruppen om at udarbejde et brev med en form for minimumsstandart for hvordan haven skal holdes?

Der bliver spurgt til om når man får en have, er det så til evig tid? Ja, det er det. Flere udtrykker ønsker om at haver, der ikke bruges skal i rotation og videregivelse. Kolonihavegruppen opfordres til at gøre yderligere ifht ejerne. Beboermødet diskuterer om haveejerne i fremtiden skal henvende sig til Kolonihavegruppen og bekræfte fortsat ønske om at være haveejer eller fortsat være på ventelisten. Der diskuteres også om der skal opkræves et årligt beløb for at haverne.

Kolonihavegruppen udarbejder et konkret forslag for haverne, som behandles af bestyrelsen. Opfordring til et ekstraordinært beboermøde om dette, da et år er lang tid at vente.

Ad 7) Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden kl. 22:30

Bookmark the permalink.

Comments are closed