Referat Generalforsamling Brumleby maj 2014

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 26. maj 2014 i Brumleby

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af afdelingsregnskab for 2013
  4. Godkendelse af organisationsregnskab for 2013
  5. Forelæggelse af organisationsbudget for 2015
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor. På valg for ét år er: Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  9. Eventuelt.

Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er: Morten Skipper Dinesen J160 (genopstiller ikke), Marie Buss P 127 (genopstiller), Niels Rasmussen E 67 (genopstiller ikke). Herudover sidder Stine Gotved S 168, Jesper Emil Rauff C 18, Lærke T. Spenner J 156 og Hanne Tennes K 223 og er ikke på valg.

Valg af to suppleanter for ét år. På valg er: Robert Andersen B 29 og Lone Henriksen A 45

Der var 25 beboere tilstede fra 25 lejemål. Endvidere deltog forretningsfører Christen Mors, driftschef Viggo Strøm Børsting, økonomimedarbejder Ragavan Rudran og sekretær Gitte Nielsen alle fra KAB.

Ad 1         Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Suppleant til bestyrelsen Lone Henriksen bød velkommen til såvel beboere, som KAB og præsenterede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer samt deltagerne fra KAB. Lone Henriksen blev valgt til dirigent, Ragavan Rudran, Viggo Strøm Børsting og Christen Mors fra KAB til stemmeudvalg. Gitte Nielsen blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og materialet omdelt rettidigt.

Ad 2         Bestyrelsens beretning

Dirigenten uddybede hovedpunkterne i den udsendte skriftlige beretning og omtalte blandt andet de løbende sager, der har været i det forgangne år.

To bestyrelsesmedlemmer har ikke ønsket at genopstille, hvilket giver plads til to nye. Det er formandens sidste år på posten og bestyrelsen er i gang med at definere arbejdsfordeling og at strømline bestyrelsesarbejdet.

Samarbejdet med ejendomskontoret fungerer rigtig godt og på det seneste organisationsbestyrelse sagde Brumleby ja til fremtidigt at have en elev, som deles med en anden KAB organisation. Samarbejdet med KAB fungerer tilfredsstillende med den kendte stab og der afholdes 4 årlige møder, hvor KAB er med.

Hvad angår samarbejdet med arbejdsgrupperne, beklagede dirigenten, at bestyrelsen ikke har været så gode til at invitere disse. Der er plads til at være mere udfarende i det kommende år.

Bestyrelsen håber at kunne holde møde med blokrepræsentanterne i juni måned i forbindelse med implementering af skybrudssikring. Sandsække er på plads, mens det har været lidt af en kamp at finde klodser, der kan passe ind i ventilationshullerne.

Af enkeltsager nævntes bl.a. vedligeholdelsesmanual, beboerhåndbog, hjemmeside, Ismejeriet samt nøgleplan.

På økonomisiden havde været overskud i 2013, hvilket vil blive uddybet senere. Bestyrelsen forsøger hele tiden at finde gode løsninger på fælles problemer og holde formålet i hævd om, at ”Brumleby skal være et spændende, sjovt og rart sted at bo, hvor vi laver ting sammen og holder bureaukrati og smålighed nede”.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til formandens beretning:

Skal eleverne have løn? Hertil svarede driftschef Viggo Strøm Børsting, at ejendomsserviceteknikereleven, som det korrekt hedder, deles med et andet boligselskab. Uddannelsen varer 3½ år og Brumlebys organisation vil sammen med det andet boligselskab skulle bære lønudgiften. Da der arbejdes med betalt afløsning i Brumleby, vil ejendomsserviceteknikereleven kunne erstatte en afløser, således at regnestykket formentlig går lige op.

Da der ikke var yderligere til beretningen, satte dirigenten denne til afstemning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3         Godkendelse af afdelingens regnskab for 2013

Økonomimedarbejder Ragavan Rudran, KAB, gennemgik afdelingens regnskab og omtalte de væsentligste afvigelser i forhold til budgettet. Afdelingens regnskab udviser et overskud på 174.981 kr., som overføres til det opsamlede resultat.

Der var følgende kommentarer/spørgsmål til regnskabet:

Hvad dækker bidrag til Brumleby? Økonomimedarbejderen forklarede, at det dels dækker administrationsbidrag til KAB samt de lovbefalede bidrag til dispositionsfond og arbejdskapital. De enkelte tal vil fremgå af organisationsregnskabet.

Er hjemfaldspligten iberegnet? Økonomimedarbejderen svarede, at det er den og at beløbet reguleres hvert andet år.

Da der ikke var yderligere spørgsmål til regnskabet, satte dirigenten dette til afstemning. Afdelingens regnskab for 2013 blev enstemmigt godkendt.

Ad 4         Godkendelse af organisationsregnskab for 2013

Økonomimedarbejder Ragavan Rudran, KAB, gennemgik regnskabet for organisationen. Regnskabet udviser et overskud på 38.133 kr., som henlægges til arbejdskapitalen.

Der var ingen spørgsmål til organisationsregnskabet. Organisationsregnskabet for 2013 blev enstemmigt godkendt.

Ad 5         Forelæggelse af organisationsbudget for 2015

Økonomimedarbejder Ragavan Rudran, KAB, gennemgik budgettet for organisationen for2015, der udviser en budgetreserve på 8.000 kr., som henlægges til arbejdskapitalen.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til organisationsbudgettet:

Hvorfor er der lavere udgift til revision? Økonomimedarbejder Ragavan Rudran, KAB, forklarede, at det skyldes valg af nyt revisionsselskab med ny og lavere prisstruktur.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, tog forsamlingen orienteringen til efterretning.

Ad 6         Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 7         Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg som bestyrelsesmedlemmer for 2 år er Morten Skipper Dinesen J 160 (genopstiller ikke), Marie Buss P 127 (genopstiller), Niels Rasmussen E 67 (genopstiller ikke). Marie Buss genopstiller og Nina Winther Overby D1 samt Sara Haugesen Q 186 ønskede at opstille til de ledige pladser i bestyrelsen. Marie Buss blev enstemmigt genvalgt og Nina Winther Overby samt Sara Haugesen blev enstemmigt valgt alle tre for en toårig periode. Robert Andersen B 29 og Lone Henriksen A 45 blev begge enstemmigt genvalgt som suppleanter for en 1-årig periode. Akklamation til alle valgte.

Ad 8         Valg af revisor

Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriserede Revisorer blev valgt som revisor for ét år, også med akklamation.

Ad 9         Eventuelt

Der arbejdes for at få navnet Brumleby tilbage på gaderne.

På forespørgsel svarede driftschefen, at der er tradition for at driftslederen ikke deltager i generalforsamlingsmødet. Driftslederen vil imidlertid gerne deltage og det vil være op til bestyrelsen at beslutte, hvorvidt han skal deltage.

Da der ikke var yderligere under eventuelt takkede dirigenten for et godt møde og hævede dette.

Bookmark the permalink.

Comments are closed