Referat Generalforsamling maj 2015

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af afdelingsregnskab for 2014
 4. Godkendelse af organisationsregnskab for 2014
 5. Forelæggelse af organisationsbudget for 2016
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
 8. Valg af revisor. På valg for ét år er: Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 9. Eventuelt

Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er: Stine Gotved S 168 (genopstiller ikke), Jesper Emil Rauff Q 180, Lærke T. Spenner J 156 og Hanne Tennes K 223. Herudover sidder Marie Buss P 127, Nina Winther Overby D 1 og Sara Haugesen Q 186 i bestyrelsen og er ikke på valg.

Valg af to suppleanter for ét år. På valg er: Robert Andersen B 29 og Lone Henriksen A 45

Der var 25 beboere tilstede fra 25 lejemål. Endvidere deltog driftsleder Lars Anthonisen, kundechef Lene Vennits, driftschef Viggo Strøm Børsting, økonomimedarbejder Ragavan Rudran og sekretær Gitte Nielsen alle fra KAB.

Ad 1         Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Formand Stine Gotved bød velkommen til såvel beboere som gæsterne fra KAB. Stine Gotved blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og materialet omdelt rettidigt.

Ad 2         Bestyrelsens beretning

Formanden uddybede hovedpunkterne i den udsendte skriftlige beretning og omtalte blandt andet de løbende sager, der har været i det forgangne år. Formanden har efter mange år på posten ikke ønsket at genopstille, så der skal vælges ny formand.

Dirigenten præsenterede gæsterne fra KAB og sagde, at samarbejdet med administrationen fungerer rigtig godt og takkede for endnu et år. Kassererposten varetages af Skipper (160), som ikke længere er i bestyrelsen. Det fungerer fint. Samarbejdet med ejendomskontoret fungerer rigtig godt også selvom det endnu ikke er lykkedes at få gennemført et fast mødesystem. Maskinparken og håndværktøj er blevet elektrificeret, hvor det er muligt og det vil man formentlig lægge mærke til i løbet af forårets arbejde. De forskellige arbejdsgrupper er aktive og et godt tiltag for Brumleby. De løser mange opgaver for fællesskabet.

Af enkeltsager overskyggede vedligeholdelsesmanualen alle andre og i forlængelse af manualen har bestyrelsen opdateret råderetskataloget, som blev vedtaget på det ekstraordinære beboermøde, hvor manualen blev præsenteret.

Af andre sager nævntes bl.a. fysisk arkivoprydning (arkivet er nu hensat i kælder under Ismejeriet), intranettet på Podio-platformen samt workshops, sidstnævnte var ikke det store tilløbsstykke.

Økonomien i både organisation og afdeling er sund og tæt på balance. Kommunen har nu for første gang indvilliget i at kigge nærmere på den konstruktion, der betyder, at Brumleby betaler ejendomsskat, selvom Brumleby er fredet. Dette hænger sammen med et afslag på 30 mio. kr. ved overtagelsen.

Bestyrelsen oplever, at det går godt i Brumleby og formanden opfordrede alle til at deltage i det demokratiske og sociale arbejde

Bestyrelsens hensigtserklæring for det kommende år er at arbejde videre med administrativ forenkling og i samme ånd få udbygget intranettet.

Da der ikke var spørgsmål/kommentarer til beretningen blev denne enstemmigt vedtaget med stor applaus.

Ad 3          Godkendelse af afdelingens regnskab for 2014

Økonomimedarbejder Ragavan Rudran, KAB, gennemgik afdelingens regnskab og omtalte de væsentligste afvigelser i forhold til budgettet. Afdelingens regnskab udviser et overskud på 170.569 kr., som overføres til opsamlet resultat (konto 407). Undervejs svarede Ragavan på spørgsmål omkring blandt andet renovation og afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb.

Der var ingen yderligere spørgsmål til afdelingens regnskab. Afdelingens regnskab for 2014 blev enstemmigt godkendt.

Ad 4         Godkendelse af organisationsregnskab for 2014

Økonomimedarbejder Ragavan Rudran, KAB, gennemgik regnskabet for organisationen. Regnskabet udviser et overskud på 25.574 kr., som henlægges til arbejdskapitalen. På forespørgsel forklarede Ragavan, at overskuddet forbliver i organisationen og at renteindtægten ligeledes bogføres i organisationen.

Der var ingen yderligere spørgsmål til organisationsregnskabet for 2014, som blev enstemmigt godkendt.

Ad 5         Forelæggelse af organisationsbudget for 2016

Økonomimedarbejder Ragavan Rudran, KAB, gennemgik budgettet for organisationen for2016, der udviser en budgetreserve på 10.000 kr., som henlægges til arbejdskapitalen.

Driftschef Viggo Strøm Børsting forklarede om det forhøjede beløb til kurser, der er sat af i budgettet til mandskabets uddannelse.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til organisationsbudgettet:

Hvad er forskellen på forretningsførelse og administrationsudgifter? Ragavan svarede, at forretningsførelse er honorar til KAB i henhold til administrationsaftalen og at administrationsudgifter er udgifter til bl.a. kontorhold, gebyr til banken, m.v.

Da der ikke var yderligere spørgsmål, tog forsamlingen enstemmigt orienteringen til efterretning.

Ad 6         Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 7         Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg som bestyrelsesmedlemmer for 2 år er Stine Gotved S 168 (genopstiller ikke), Jesper Emil Rauff Q 180 (genopstiller ikke) samt Lærke T. Spenner J 156 og Hanne Tennes K 223, som begge genopstiller. Ulla Munch-Petersen H 96 og Gitte Dalgaard G 82 ønskede begge at opstille til bestyrelsen. Der var ikke yderligere kandidater. Ulla og Gitte blev begge valgt for en toårig periode. Lærke Spenner J 156 og Hanne Tennes K 223 blev begge genvalgt for en toårig periode.

Stine forklarede, at et meget stort pres på bestyrelsen har gjort, at det er svært at få nogen til at stille op som formand. Bestyrelsen indstillede Lærke som ny formand og Lærke havde modtaget valget, men foreløbig på midlertidig basis frem til beboermødet i september måned.

Stine svarede på forespørgsel, at hun har været formand siden 2000, sagde tak for nu og overrakte symbolsk Lærke ”bestyrelsens nøgler”. Lene Vennits overrakte Stine en buket blomster og takkede for hendes enestående engagement. Lene ønskede Lærke tillykke med valget og lovede et hurtigt møde med den nye bestyrelse samt al mulig bistand.

Robert Andersen B 29 og Lone Henriksen A 45 blev begge enstemmigt genvalgt som suppleanter for en 1-årig periode.

Akklamation til alle valgte.

Beboerne takkede Stine med klapsalver.

Ad 8         Valg af revisor

Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriserede Revisorer blev genvalgt som revisor for ét år.

Ad 9         Eventuelt

 • En beboer klagede over fællesområderne, hvor hun fandt, at der var for meget ukrudt.
 • En beboer udtrykte kritik af oprydning og deponering på storskraldsplads, hvor der er for lidt plads.
 • Der mangler ”grønt” hegn mod Østerbrogade og eventuelt overdækning.
 • Kan ”mageskiftet” med Børneasylet genforhandles, så der bliver mere plads til skrald?

Viggo Strøm Børsting sagde, at han og Lars Anthonisen havde hørt og noteret sig kommentarerne og kritikken og at de sammen vil søge løsninger.

På forespørgsel fra ny beboer omkring haverne forklarede Stine, at de er udlagt som kolonihaver og forbeholdt 1. sals lejligheder. Haverne fordeles via venteliste, der administreres af havegruppen.

Omkring fodring af fugle m.v. sagde Stine, at der i husordenen står, at man ikke må smide brød eller anden mad på jorden på grund af rottefare. Alle kan påtale en sådan adfærd og ønskes der hjælp til påtale, kan ejendomskontoret være behjælpelig.

Brumlebys museumsbestyrelse arbejder på at få genoptrykt Hans Helge Madsens ”Brumlebys Historiebog” samt af få lavet et efterskrift til denne, som går op til i dag. Til dette efterskrift søges en eller flere forfattere og forslag modtages gerne. Forslag sendes til Ulla 96 H. Ideen vakte begejstring blandt de tilstedeværende.

Da der ikke var yderligere under eventuelt takkede dirigenten for et godt møde og hævede dette.

Bookmark the permalink.

Comments are closed