Beboermøde i Brumleby d. 29. september 2014

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297

Referat af

Beboermøde i Brumleby, d. 29. september 2014

 

Tilstede var beboere fra 37 husstande. Herudover gæster: Lars Anthonisen (ejen­domskontoret), Lene Vennits, Viggo Børsting og Ragavan Rudran (alle KAB).

 

Dagsorden:

 1. Velkomst og valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg og referent
 3. Fremlæggelse af driftbudget 2015, herunder fastsættelse af husleje
 4. Beretning fra grupperne
 5. Orientering fra bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag:
  1. Hjertestarter i Brumleby?
  2. Lysanlæg i Kostalden?
  3. Ændring af gebyr for TV-pakke skift?
  4. Sene fester i ismejeriet?
  5. Hækhøjde i kolonihaverne
 7. Eventuelt

 

Ad 1) Velkomst og valg af dirigent:

Formanden Stine Gotved (S168) bød forsamlingen velkommen til beboermøde 2014. Hun gav derefter bestyrelsens indstilling til ordstyrer; bestyrelsesmedlem Nina Winther Overby (D1). Nina blev valgt med applaus.

 

Ad 2) Valg af stemmeudvalg og referent

Dirigenten konstaterede at beboermødet var lovligt varslet og indkaldt, så for­samlingen var beslutningsdygtig. Herefter indstillede hun Viggo Børsting (drift­leder, KAB) og Lars Anthonisen (vores ejendomsmester) til stemmeudvalg, og Hanne Tennes (K221) og formanden til referenter. Alle blev valgt som foreslået, igen med applaus.

 

Ad 3) Fremlæggelse af driftbudget 2015, herunder fastsættelse af husleje.

Ragavan Rudran (økonomimedarbejder, KAB) fremlagde i detaljer side 2-3 i det omdelte budget, og Viggo Børsting supplerede omkring driftsudgifterne på s. 4.

Budgettet forudsætter en huslejestigning på 1,34% (svarende til 14,35 kroner pr. kvadratmeter om året) hvilket primært skyldes upåvirkelige udgifter. Der blev stillet enkelte opklarende spørgsmål, bl.a. vedrørende driftplanens udgifter til murværk. Derefter blev budgettet for 2015 ensstemmigt vedtaget af beboer­mødet.

 

Ad 4) Beretning fra grupperne

Dirigenten gav ordet til grupperne i den rækkefølge beretningerne havde i det omdelte materiale.

Museumsgruppen fik applaus og anerkendelse for den flotte bevilling, og gruppen præciserede, at det er Nationalmuseet der kommer til at styre pengekassen. Museumsgruppen glæder sig til at fortælle mere om både pengene og projektet, på hjemmesiden, på intranettet og ved et snarligt arrange­ment i museumskælderen.

Repræsentantskabsgruppen havde intet at tilføje den skriftlige beretning.

Aktivitetsforeningen ønskede både at uddele flere penge og at få flere frivillige til planlægningen af vårfesten – det er en længere proces, der gerne skal have flere involveret.

Hundeforeningen havde ingen tilføjelser.

Fore­drags­­kompagniet bød på flere interessante foredrag i fremtiden, (blandt an­dre DRs dramachef Piv Bernth) og fik ros for de mange spændende arrange­menter.

Vedligeholdelses­gruppen fik et spørgsmål om rolle og ‘kommandogang’. Gruppen arbejder sammen med ejendomskontoret og driftlederen om løsningen af daglige vedligeholdelsesopgaver, mens det mere politiske (det vil sige pri­oriterende) arbejde foregår i samarbejdet med bestyrelsen og beboermødet. Der kom også en opfordring til bedre dagligt vedligehold af de grønne områder, der mange steder gror til, som ejendomskontoret tog til efterretning.

Formanden ori­enterede i den forbindelse om en ny gruppe herinde kaldet Udenomsgruppen (en genopstanden friarealgruppe) der vil arbejde for en grøn manual i stil med den vi næsten har for bygningerne og deres vedligeholdelse. De vil også medtænke forsla­get, vedtaget på beboermødet i 2013, om flere bænke på fællesarealerne.

IT-gruppen er som den eneste gruppe udover bestyrelsen synlig på intranettet, og Vilhelm (B31) opfordrede kraftigt alle grupper til at oprette sig på Podio – arbejds­grupperne er grundstenen i vores aktive demokrati, og derfor er det vigtigt at kende både deres aktiviteter og kunne finde medlemmerne. Der var spørgsmål fra Gitte (T54 + butik Rambow) om procedure ved nedbrud af net­forbindelsen. Efter lynnedslag i sommers tog det Comx to uger at retablere forbindel­sen, hvilket havde stor betydning for omsætningen (da dankortmaski­nen går via nettet). Serviceniveauet fra Comx havde i den forbindelse været absolut kritisabelt, og IT-gruppen lovede at kigge procedurer og kontaktper­soner efter i sømmene. Lige nu skal eventuelle nedbrud meldes til både Comx og ejendomskontoret, så de kan samarbejde om udforskningen. Gitte (G82) fra IT-gruppen tilbød derefter hjælp til alle med behov, når nu det offent­lige pr. 1. november går over til digital post og selvbetjening. Hatten af for dét tilbud!

Den genopståede Kolonihavegruppe havde ingen tilføjelser til be­retningen, ligesom Konfliktmæglingsgruppen som altid havde underlagt sig tavshedspligten.

 

Som afslutning på punktet gennemgik dirigenten listen på det omdelte materia­les forside, hvor det fremgår at mange grupper i år har undladt at indgive be­retning. Der var desværre ingen mundtlige tilføjelser. Gitte (T54) havde afslut­ningsvis et ønske om, at forældre til børn i alderen 3-4 år lavede en gruppe til gensidigt kendskab og koordinering.

 

Ad 5) Orientering fra bestyrelsen

Formanden aflagde den korte beretning, der supplerer den lange fra forårets møde. Bestyrelsen har konstitueret sig (som eksperiment uden kasserer), det har været sommerferie, og så er intranettet kommet op og køre. Der kommer infor­mations- og hjælpe-arrangementer i Ismejeriet mandag d. 10. november (for alle beboere) og mandag d. 17. november (særligt for grupper), hvilket selvsagt bliver annonceret også andre steder end i dette referat. Etableringen af intra­nettet fik applaus fra forsamlingen. Den meget omtalte manual for vedlige­hold­else er derudover på trapperne (vores konsulenter er i gang med de sidste for­handlinger med Kulturstyrelsen). Udover løbende opgaver arbejder besty­relsen fortsat på de indre linier, som udtryk for rettidig omhu i forbindelse med for­mandens afgang til foråret. Til sidst beklagede formanden sig over forårets ud­fordringer med at hverve nye medlemmer til bestyrelsen, selvom det jo endnu engang endte lykkeligt.

 

Ad 6) Behandling af indkomne forslag:

 1. Hjertestarter i Brumleby? Forslagsstiller: Gitte (G82)

Gitte (G82) gennemgik forslaget og begrundede interessen. På spørgsmål om, om Østerbros eksisterende hjertestartere er monteret indendørs i firmaer eller offent­ligt tilgængelige var svaret det sidste; der hænger bl.a. en på Trianglen. Sikker­heden øges dog ikke bare med ophæng; der er brug for kurser i både anven­delse og generel førstehjælp. Viggo (KAB) orienterede om, at KAB netop var ved at udarbejde pakkeløsninger og favorable abonnementsaftaler, og for­slagsstilleren indvilligede i at samarbejde om en sådan mulig model, skulle for­samlingen ønske det. Dirigenten satte derefter spørgsmålet til afstemning: Skal der arbejdes videre med at få etableret en hjertestarter i Brumleby? Resultatet var JA (69 stemmer for, 3 stemmer imod og 2 blanke stemmer).

 

 1. Lysanlæg i Kostalden? Forslagsstiller: Billie (F71)

Den nuværende installation er ikke foretaget korrekt, og en del af udstyret skal udskiftes. Der var indsigelse mod forslagets vurdering af driftsomkostninger (som værende sat altfor lavt),  og en påpegning af at mere moderne udstyr bru­ger billigere LED pærer og mindre strøm. Dirigenten satte først forslagets grund­idé til afstemning: skal der overhovedet være lysanlæg i Kostalden? Resultatet var JA (47 stemmer for, 7 imod og 20 blanke). Derefter blev der stemt om to mulige alternativer: enten renovering af det eksisterende (som foreslået i tek­sten) eller gennem nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal kigge på mulig­hederne for et nyt lysanlæg. Forsamlingen vedtog sidstnævnte; ingen stemte for renovering, mens 50 stemmer var for gruppenedsættelse og yderligere afklaring. Efterfølgende gik Ulla  (H96, som foreløbig repræsentant for vedligeholdelses­gruppen) og Lars (ejendomskontoret) i gruppen, ligesom for­samlingen ind­regnede Billie (F71) in absentia.

 

 1. Ændring af gebyr for TV-pakke skift? Forslagsstiller: IT-gruppen

Forslaget var et relativt kompliceret regnestykke, og der var en del spørgsmål til opklaringen. Betalingen til YouSee berøres ikke af forslaget. Essensen var, at det nuværende interne gebyr på 287,50 kr. for pakkeskift er en indtægt i Brumlebys antennebudget, selvom der ikke er nogen egentlig udgift forbundet med skiftene. Fjernelse af gebyrerne for pakkeskift ville dermed give et mindre indtægtstab, der istedet skal deles af alle husstande. Det er ikke muligt at sige hvor mange skift der kommer fremover; de seneste to år har der været 34 ialt. Et tilsvarende niveau vil betyde en forøgelse af alles betaling til antenneudgifterne, fra de nu­værende 105 kr. om måneden til knap 107 kr. om måneden. Forslaget om at flytte betalingen fra den enkelte pakkeskifter til et fælles bidrag blev sat til afstemning og VEDTAGET med stemmerne 48 for, 3 imod og 19 blanke.

 


 

 1. Sene fester i ismejeriet? Forslagsstillere: Ni beboere

På sidste års beboermøde blev det vedtaget at musikken til fester i Ismejeriet skal stoppe senest kl. 02:00. Dette års forslag tog dette som udgangspunkt, men foreslog en tilføjelse: at der én gang om måneden skulle være mulighed for at spille til kl. 04:00. Herefter udspandt der sig en længere meningsudveksling.

Argumenter for forslaget: Vi har delvist dæmmet op for videre-udlån til eksterne; det giver færre fester og større hensyn. Det skal være muligt at fejre noget ekstra­stort, hvor man ved det længe i forvejen og kan planlægge derefter. Det er rigtigt at der er larm i Ismejeriet i weekenden – men der er til gengæld meget stille i hverdagene. Problemet er ikke så stort, hvis bare de gældende regler blev overholdt. Man vælger selv at bo/blive boende der (protester fra forsamlingen).

Argumenter imod forslaget: larmen er voldsom for overboerne, og der er heller ingen regler for lydstyrken. Det er hårdt at bo i nærheden af Ismejeriet. Det vil være svært at administrere ordningen. Vi vil hellere have det som i Kostalden (slukke kl. 01:00, fire årlige udvidelser til kl. 03:00). Det larmer i forvejen helt urimeligt, og folk overhører henstillinger om at slukke. Parallelt med argumen­terne for og imod forslaget var der tale om retablering af lyddæmper på Ismejeri­ets anlæg; noget der har været tidligere. Stemningen var klart for at finde en sådan løsning igen. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Forslaget om musik til kl. 04:00 én fest om måneden blev VEDTAGET med stemmerne 40 for, 19 imod og 11 blanke. Marie (P129) påtog sig at finde en løsning på lyd­dæmp­ningen.

 

 1. Hækhøjde i kolonihaverne – henstilling fra Janna (G93)

Dette var egentlig ikke et forslag, men en gentagen henstilling om at overholde vores regler om en højde på kolonihavehækkene på 120-160 cm. Mange hække er højere og bør derfor klippes ned af kolonihavens brugere. Punktet kommer givetvis også med i arbejdet med en ny grøn manual, men har været gældende (og ignoreret) i mange år.

 

Ad 7) Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden allerede kl. 21:20.

 

 

 

Ref: Hanne (K221) & Stine (S168).

Bookmark the permalink.

Comments are closed