Referat fra beboermødet 27 maj 2013

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297

Brumleby

Organisationen

27. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 27. maj 2013 i Brumleby

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af afdelingsregnskab for 2012

4. Godkendelse af organisationsregnskab for 2012

5. Forelæggelse af organisationsbudget for 2014

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år

På valg er: Stine Gotved S 168 (genopstiller)

Hanne Tennes K 223 (genopstiller)

Lone Henriksen A 45 (genopstiller)

Susanne Hwiid Thune F 80 (genopstiller ikke)

Herudover sidder Morten Skipper Dinesen P122, Marie Buss P 127

og Nils Rasmussen E 67 i bestyrelsen og er ikke på valg.

Valg af to suppleanter for ét år

På valg er: Robert Andersen B 29 (genopstiller)

Steen Donsby (genopstiller)

 

8. Valg af revisor. På valg for ét år er:

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

 

9. Eventuelt.

 

Der var 20 beboere tilstede fra 19 lejemål. Endvidere deltog kundechef Lene

Vennits, forretningsfører Christen Mors, driftschef Viggo Strøm Børsting,

økonomimedarbejder Ragavan Rudran og sekretær Gitte Nielsen alle fra

KAB samt driftsleder Lars Anthonisen, Brumleby.

 

Ad 1 Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Formand Stine Gotved bød velkommen til såvel beboere, som KAB og præsenterede kort deltagerne fra KAB. Hun bød også varmt velkommen til Brumlebys nye driftsleder Lars Anthonisen.

Stine Gotved blev valgt til dirigent, Ragavan Rudran, Viggo Strøm Børsting og Christen Mors fra KAB til stemmeudvalg. Gitte Nielsen blev valgt til referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og materialet omdelt rettidigt.

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Formanden uddybede den udsendte skriftlige beretning og omtalte blandt andet de løbende sager, der har været i det forgangne år. Brumleby har skudt arbejdet i gang med at få udarbejdet en helheldsplan, der planlægges at blive en samlet renoveringsmanual for Brumleby og der lægges et stort arbejde i forbindelse med dette.

 

En workshopgruppe bestående af beboere med interesse for og faglig viden om byggeri og renovering har brainstormet og resultatet er givet videre til konsulentfirmaet Dansk Bygningsarv. Dansk Bygningsarv har specialiseret sig i at arbejde med fredede byggerier og har et tæt samarbejde med Kulturstyrelsen.

Kulturstyrelsen har i praksis accepteret, at legepladsen bliver stående, som den er, til den engang ad åre skal skiftes ud. Kulturstyrelsen er blevet mere lydhøre omkring for eksempel vedligeholdelse af skorstene og gavlisolering og organisationsbestyrelsen har besluttet at fortsætte samarbejdet med Dansk Bygningsarv, der kommer med nye øjne og frisk energi og samtidig sparer Brumleby for en del penge på den lange bane.

Der er udarbejdet en bevarings‑ og udviklingsplan, som er blevet tilsendt workshoppens deltagere og processen er klar til at blive løftet videre.

Samarbejdet med ejendomskontoret, KAB og arbejdsgrupperne fungerer generelt godt. Formanden glædede sig over ansættelsen af den nye driftsleder og ser frem til et godt samarbejde.

Samarbejdet med KAB fungerer også godt. Et par sager med smøl er blevet passende påtalt. Tak til KAB, det har været en fornøjelse. Afdækningsprocessen omkring nyt administrationsselskab er sat i stå for nærværende, idet afdelingen ikke kan magte flere store opgaver parallelt med helhedsplanen.

Omkring grupperne så har der især i workshopsammenhæng været talt med vedligeholdelsesgruppen. Måske vil det være en god ide at afholde fællesmøder med vedligeholdelsesgruppen og ejendomskontoret.

IT‑gruppen har været aktiv på mange leder og kanter. Alle problemer omkring routere er stort set forsvundet, efter at disse er blevet udskiftet. Opleves der problemer med TV, TV‑signal eller andet, så kontakt venligst Vilhelm.

Hvad angår blokrepræsentanterne, så har der været møder omkring skybrudssikring, beskæring af tørrepladser, afdækning af grønne skure etc.

Det viste sig, at klodserne til skybrudssikring ikke var af det korrekte materiale og at hullerne er af forskellig størrelser, hvorfor projektet er blevet forsinket. Nu gøres der et forsøg på at skaffe klodserne til alle blokke. Blok H, J og N, som er særligt udsatte bør muligvis også have et lille lager af sandsække.

Der arbejdes med registrering af de grønne skure og spørgsmålet om, hvordan de i sin tid er blevet fordelt. Hvad der skal ske og om der i det hele taget skal laves noget om, skal debatteres på efterårets beboermøde. Kom gerne med forslag.

Den sidste store knast er beskæring af tørrepladser. For at hindre, at beskæring sker efter en enkelt beboers ønske, føres dialogen mellem blokreprasentanterne og ejendomskontoret, således at det sker på demokratisk vis.

Økonomien ser umiddelbart fin ud. Der er dog ingen garanti for, at der ingen huslejestigninger bliver, det vides først til afdelingsmødet i september.

Arbejdskapital på knap 700.000 kr., hvilket er fornuftigt. Ingen krise og faretegn.

 

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til formandens beretning:

Forsøg med hørisolering – også andre steder end i gavlene?

Formanden svarede, at det i første omgang er gavlene, men at afdækning af

muligheder for støjisolering indgår i helhedsplanen.

Kommissorium for skurprojekt – hvad med lofterne?

Hertil svarede formanden, at afdækningen af skurene er at betragte som kommissoriet. Skurene har ingen officiel fordelingsnøgle, mens lofterne er knyttet til lejemålene på kontrakten. Afdækningen omfatter alene skurene og måske viser denne, at der ingen problemer er.

Formanden satte herefter beretningen til afstemning.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 3 Godkendelse af afdelingens regnskab for 2012

Økonomimedarbejder Ragavan Rudran, KAB, gennemgik afdelingens regnskab og omtalte de væsentligste afvigelser i forhold til budgettet. Afdelingens regnskab udviser et overskud på 442.289 kr.

Driftschef Viggo Strøm Børsting gennemgik de større poster på konto 116:

-        Reparation af murværk forud for kalkning

-        Maling og reparation af skorstene

-        Maling og kalkning generelt

-        VVS og kloak generelt

-        Køkkenelementer og hårde hvidevarer

Formanden spurgte specifikt til, om der i forhold til udskiftning af køkkenelementer og hårde hvidevarer er en pukkel? Driftschefen svarede, at der er overblik over udskiftningen, som foregår successivt.

På forespørgsel om vedligehold af opgange svarede driftschefen, at ejendomskontoret efter henvendelse fra beboere tager stilling til, hvorvidt arbejde skal sættes i gang.

Afdelingens regnskab for 2012 blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 4 Godkendelse af organisationsregnskab for 2012

Økonomimedarbejder Ragavan Rudran, KAB, gennemgik regnskabet for

organisationen og oplyste, at overskuddet på 72.028 kr. overføres til arbejdskapitalen.

Der var ingen spørgsmål til organisationsregnskabet

Organisationsregnskabet for 2012 blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 5 Forelæggelse af organisationsbudget for 2014

Økonomimedarbejder Ragavan Rudran, KAB, gennemgik budgettet for organisationen for 2014, der udviser en budgetreserve på 17.000 kr., og administrationsbidraget falder med 3,07 %.Forsamlingen tog orienteringen til efterretning.

 

Ad 6 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg som bestyrelsesmedlemmer for 2 år er Stine Gotved S 168, Hanne

Tennes K 223, Lone Henriksen A 45 samt Susanne Hwiid Thune F 80. Lone

Henriksen og Susanne Hwiid Thune ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen.

Formanden vælges direkte og Stine Gotved ønskede at genopstille. Der var

ikke andre kandidater og Stine blev enstemmigt genvalgt som formand for

en 2‑årig periode.

Hanne Tennes ønskede genvalg og blev enstemmigt genvalgt for en 2‑årig

Desuden ønskede Jesper Emil Rauff C 18 og Lærke Spenner J 156 at opstille

til bestyrelsen. Der var ikke yderligere kandidater og begge blev enstemmigt

valgt for en 2‑årig periode.

Robert Andersen ønskede genvalg som suppleant og Lone Henriksen ønskede at opstille som suppleant. Der var ikke yderligere kandidater. Robert Andersen blev enstemmigt genvalgt og Lone Henriksen enstemmigt valgt som suppleanter for en 1‑årig periode.

Akklamation til alle valgte.

 

Ad 8 Valg af revisor

Revisionsfirmaet Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for ét år, også med akklamation.

 

Ad 9 Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.

København den 27/05/13

Stine Gotved

Formand og dirigent

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed