Referat fra beboermødet 30 september 2013

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/a/8/5/brumleby.dk/httpd.www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/class.fs.php on line 297

Beboermøde 30. sep 2013

Dagsorden

 1. Velkomst og valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg og referent
 3. Fremlæggelse af driftbudget 2014
 4. Beretning fra grupperne
 5. Orientering fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag

1. Ismejeriet: håndhævelse af udlejning kun til eksterne

2. Ismejeriet: serviceeftersyn af regler for udlejning

3. Mulig inddragelse af kolonihaver

4. Oprettelse af gruppe vdr. grønne skure

5. Opsætning af flere bænke

6. Etablering af kompressor med trykluftslange

7. Kursus i ‘Brumlokrati’

8. Brumleby på facebook

 1. Eventuelt

 

Referat af Beboermøde 30. sep 2013

Tilstede var ialt 39 beboere fra 37 husstande.

Ad 1: Velkomst og valg af dirigent

Stine S168 valgt til dirigent, Jesper C18 listefører

Ad 2: Valg af stemmeudvalg og referent

Hanne K223 referent, Lærke J156 med-referent. Christen og Viggo (KAB) stemmeudvalg.

Dirigenten konstaterede, at mødet er lovligt varslet og indkaldt

Ad 3: Fremlæggelse af driftbudget 2014

Driftbudgettet for 2014 blev gennemgået. Der er en huslejestigning fra januar 2014 på 1,79%.

Spørgsmål ang. vedligeholdelse /udskiftning af vinduer plus stormkroge og nye hasper. Kulturstyrelsen skal som altid ind over. Vinduerne blir malet udvendigt og man kan i forbindelse med etaperenoveringen få dem malet indvendigt for 600 kr. pr. fag over vedligeholdelses-kontoen. Ved akutte tilfælde skal man henvende sig til ejendomskontoret. Spørgsmål: Hvad indeholder udgiftsposten til fællesarealerne? Svar: Alm. daglig vedligeholdelse.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4: Beretning fra grupperne.

Der var ingen beretning, heller ikke mundtlig, fra de 3 første grupper (AktivitetetforeningenAlpehyttegruppenBlokrepræsentanterne) – og heller ikke fra Koret eller Snedkergruoppen. Tvivl om Alpehyttegruppens eksistens; den blev nedsat i 2012, men ingen kunne huske medlemmerne.

Mikala opfordrede på Børnegruppens vegne alle til at deltage i børnefesterne.

Ismejerigruppen ville gerne have at deres ris/ros-kasse blev brugt.

IT-gruppen. Det nye internet kører godt. Yousee og kabeltv stiger – det står alt sammen i deres beretning. Måske IT-kursus i Ismejeriet. Der blev spurgt om det koster noget for 0 kanaler. Det koster 120 kr. pga. udgifter til de fælles installationer.

Ingen spørgsmål til hundeforeningen.

Der blev spurgt om mæglergruppen overhovedet har mæglet. Det har den, men for tiden er alt åbenbart fred og idyl her i landsbyen. Der er en adresse-ændring: Birgitte A40 er flyttet til R118.

Repræsentantskabet. Ingen spørgsmål.

Foredragskompagniet. Klapsalver til det glimrende Kompagni. Forslag om måske at flytte de populære arrangementer til Kostalden. Måske indføres en slags billetordning.

Vedligeholdelsesgruppen. Hvis man ser grafitti eller lign. på stakitter skal man give ejendomskontoret besked hurtigst muligt. Det kan være svært, at få fat i sandsækkene ved skybrud. Lav gode ordninger i blokkene. Der er nyt køkken på vej i Kostalden. Der blev spurgt om man kunne komme med forslag til indretningen. Det er for sent med rettelser, men sig frem, så ser de på det.

Børnekoret. Alle aldersgrupper, men de skal være gamle nok til at være der uden forældre.

Legepladsgruppen. Ny gruppe med mange gode forslag til forbedring.

Kolonihavegruppen. Spørgsmål: Hvor blir man skrevet op? Hos Ulla H 96.

Museumsgruppen. Forslag fra Florek om at en fra afdelingsbestyrelsen deltager i museumsgruppens generalforsamling, for at sætte gang i gruppens arbejde. Bestyrelsen stillede sig skeptisk overfor virkningen, men tager forslaget til efterretning. Der blev spurgt hvad der sker med museets samlinger. De bliver opbevaret i en lejlighed. Det er ikke optimalt. Museet har spurgt National- og Bymuseerne, men de har ikke plads. Mark tilser samlingerne. Museet søger fondsmidler, men der sker ikke rigtig noget. Det er som om det står i stampe. Måske mangler der nye kræfter? Opfordring til museumsgruppen om at aflægge rapport til bestyrelsen over de sidste 16 års fondsansøgninger. Send mail til Ulla, hvis man har ideer eller forslag til museumsgruppen. Man kan læse om museet på dets Facebookside: brumlemus.dk

Biblioteket har åbent 2 gange årligt. Der er ikke interesse for mere. Måske behøver biblioteket fornyelse?

Ad 5: Orientering (tillægsberetning) fra bestyrelsen.

Det ser ud til, at der endelig er hul igennem til Kulturstyrelsen. Umiddelbart må vi allerede anvende en billigere måde at vedligeholde skorstenene på. Vi må ikke røre ved ildkapper og -steder, men måske (efter ansøgning) ved vindfang og andre indvendige mure. Der indkaldes til beboermøde til november, der vil handle om prioriteringer af manualens indehold.

Ad 6: Indkomne forslag

1) Ismejeriet: håndhævelse af udlejning kun til eksterne

Det blev diskuteret, at beboere låner lokalet videre til eksterne, hvilket ikke er tilladt. Forslaget omhandlede, at en  mistanke om videregivelse bør udløse en mere besværlig procedure for tilbagebetaling af depositum, hvor lejeren skal besvare spørgsmål fra ejendomskontor og bestyrelse. Forslaget blev vedtaget. Dernæst blev det vedtaget, at i tilfælde af videregivelse skal depositiúm inddrages og lejer have 1 års karantæne.

2) Ismejeriet: serviceeftersyn af regler for udlejning

En længere liste af forslag under dette punkt, hvoraf flere allerede er dækket af den nuværende kontrakt. Der blev vedtaget følgende opstramninger:

 • Sene arrangementer skal annonceres to uger før – Jesper N137 og Ismejerigruppen finder ud af hvordan. (48 for, 21 blanke, 0 imod).
 • Musikken skal slukkes kl. 02   (36 for, 28 imod).
 • Køkkendøren må ikke bruges til gæster, kun til varelevering og ved oprydning. (26 for, 6 imod).

Opstramningerne træder i kraft for nye udlejninger, når kontrakten er revideret.

3) Mulig inddragelse af kolonihaver

Kolonihavegruppen fik mandat til at inddrage en have, hvis den ikke har været brugt længe. Inddragelsen kan dog kun ske efter at gruppen har været i dialog med brugeren i minimum 1 år (gælder fra forslagets vedtagelse). Processen skal altså hedde: indledende dialog + et år til at ændre adfærd (=bruge sin have) + ny dialog + mulig inddragelse.  (36 stemmer for).

4) Oprettelse af gruppe vdr. grønne skure

Bestyrelsen har sammen med blokrepræsentanterne lavet den indledende afdækning af de grønne skures fordeling, men da ingen er interesserede i at arbejde videre med opgaven, arkiveres den indtil der melder sig frivillige.

5) Opsætning af flere bænke

Opfordring til ejendomskontoret om at holde de eksisterende bænke pæne. Ønske om flere bænke i Brumleby. Ingen indvendinger, heller ikke fra Kulturstyrelsen, såfremt det indtænkes i helhedsplanen.

6) Etablering af kompressor med trykluftslange

Forslag om etablering af kompressor med trykluftslange til pumpning af cykler m.m. Gruppe nedsat til yderligere afdækning af placering og pris; forslaget skal op igen før eventuel realisering.

7) Kursus i ‘Brumlokrati’

Forslag om afholdelse af “kursus” i Brumlokrati. Formanden udtrykte sympati for forslaget og går videre med ideen. Dog bliver det ikke foreløbig; bestyrelsen tager det op efter helhedsplanen/manualen.

8) Brumleby på facebook

Forslag om etablering af en Brumleby Facebookside/-gruppe.Bestyrelsen arbejder på en ny hjemmeside-strategi; Facebook indgår ikke som del af den officielle pakke. Men Brumleby er også allerede på Facebook; find selv gruppen.

Ad 7) Eventuelt

 • Quiz i Ismejeriet 8.okt.
 • Hurra for Bestyrelsen.
 • Husk at holde vejene ryddet for dem, der skal kunne køre herinde: udrykningskøretøjer, handicapkørsel, renovation (naboer og isbil).

Slut: Dirigenten takkede for god ro og orden; mødet sluttede kl. 22:30.

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed